Οδηγίες υποβολής

Το Approaches είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο προσκαλεί ποικίλες προοπτικές αναφορικά με τη μουσικοθεραπεία ως πρακτική, επάγγελμα και επιστήμη. Παρόλο που η μουσικοθεραπεία αποτελεί το βασικό τομέα εστίασης του περιοδικού, υποβολές κειμένων που πηγάζουν από σχετικά πεδία από τον ευρύτερο χώρο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας (όπως η ειδική μουσική παιδαγωγική, η κοινοτική μουσική, και η ιατρική εθνομουσικολογία) είναι ευπρόσδεκτες. Προσκαλούμε υποβολές από επαγγελματίες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς καθώς και φοιτητές.

Ένα εύρος από διαφορετικούς τύπους υποβολών είναι ευπρόσδεκτο, συμπεριλαμβανομένων: άρθρων, βιβλιοκριτικών, αναταποκρίσεων από συνέδρια, σημειωμάτων της σύνταξης, συνεντεύξεων, μεταφράσεων και αφιερωμάτων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές υποβολής και τις αξιολογητικές διαδικασίες για κάθε τύπο δίνονται παρακάτω.

To Approaches δέχεται υποβολές καθόλη τη διάρκεια του έτους, και μόλις ένα κείμενο γίνει αποδεκτό για δημοσίευση διατίθεται αμέσως στην ενότητα Πρώτη Ματιά του περιοδικού. Όσο αναμένεται η ένταξή τους σε συγκεκριμένο περιοδικό τεύχος, τα κείμενα είναι πλήρως προσβάσιμα και παραπέμψιμα όταν δημοσιεύονται στην Πρώτη Ματιά. Αυτό εξασφαλίζει μια γρήγορη ηλεκτρονική δημοσίευση επιταχύνοντας δραστικά το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης.

Τύποι υποβολής

Ο πίνακας παρακάτω σκιαγραφεί τις διαφορετικές προδιαγραφές υποβολής και διαδικασίες αξιολόγησης για τον εκάστοτε τύπο υποβολής. Περαιτέρω πληροφορίες για τον κάθε τύπο δίνονται παρακάτω.

submission genres table-gr

Άρθρα

Αυτός ο τύπος υποβολής συμπεριλαμβάνει ένα εύρος από διαφορετικούς τύπους άρθρων ως εξής:

  • Ερευνητικά άρθρα: άρθρα τα οποία αναφέρονται σε γνήσια ερευνητικά προγράμματα είναι ευπρόσδεκτα ανεξαρτήτως μεθολογικού προσανατολισμού ή μεγέθους δείγματος. Ποιοτικές, ποσοτικές καθώς και έρευνες που χρησιμοποιούν μικτές μεθόδους είναι ευπρόσδεκτες. Πέρα από εμπειρικού τύπου έρευνες, αυτός ο τύπος κειμένων περιλαμβάνει θεωρητικές και ιστορικές έρευνες. Η ποιότητα και η ακρίβεια κάθε ερευνητικού άρθρου αξιολογείται βάσει του δικού του επιστημολογικού και μεθοδολογικού του πλαισίου.
  • Αξιολογητικά άρθρα: άρθρα τα οποία περιγράφουν κάθε είδος αξιολογητικού προγράμματος (όπως ελέγχου, αξιολόγησης υπηρεσίας ή κλινικής εκτίμησης) προσκαλούνται. Αυτός ο τύπος μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ανάπτυξη ενός αξιολογητικού εργαλείου.
  • Θεωρητικά άρθρα: άρθρα τα οποία χρησιμοποιούν την υπάρχουσα βιβλιογραφία με σκοπό την εξερεύνηση ενός συγκεκριμένου θέματος ή περιοχής της μουσικοθεραπείας (ή κάποιου σχετικού πεδίου) είναι ευπρόσδεκτα. Βασιζόμενα σε εις βάθος βιβλιογραφική ανασκόπηση, τέτοια άρθρα χρειάζεται να υιοθετούν μια αναστοχαστική και κριτική στάση παρουσιάζοντας διαφορετικές πλευρές και προοπτικές σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Πέρα από την εξέλιξη της θεωρίας, τα θεωρητικά άρθρα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε πρακτικό και ερευνητικό επίπεδο.
  • Άρθρα βασισμένα στην πρακτική: αυτά τα άρθρα εστιάζουν στην πράξη και μπορούν να πάρουν τη μορφή μελετών περίπτωσης. Οι συγγραφείς καλούνται να αντλούν υλικό από την καθημερινή πρακτική είτε στη μουσικοθεραπεία είτε σε κάποιο σχετικό πεδίο πρακτικής. Τέτοιο υλικό μπορεί να παρουσιάζεται με σχετικά οπτικο-ακουστικά παραδείγματα. Παρόλο που η έμφαση δίνεται στην πρακτική, οι συγγραφείς καλούνται ανάλογα με την περίπτωση να συσχετίσουν τα επιχειρήματά τους με υπάρχουσες θεωρίες και ερευνητικά αποτελέσματα.
Αναφορές

Αυτός ο τύπος υποβολών περιλαμβάνει αναφορές σχετικά με μια γκάμα προγραμμάτων (projects), όπως: αναφορές πιλοτικών προγραμμάτων, αναφορές σχετικά με τη διαδικασία εγκαθίδρυσης μιας νέας υπηρεσίας, αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοπορειακού τεχνολογικού υλικού (equipment), αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας συνεργασίας. Τέτοιες αναφορές χρειάζεται να τοποθετούν το εκάστοτε πρόγραμμα εντός ενός ευρύτερου επαγγελματικού και επιστημονικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψιν σχετικές βιβλιογραφικές και ερευνητικές πηγές.

Συνεντεύξεις

To Approaches προσκαλεί συνεντεύξεις με άτομα από το χώρο της μουσικοθεραπείας και του ευρύτερου χώρου της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας. Παρόλο που οι συνεντεύξεις μπορεί να ποικίλουν από πλευράς εστίασης, θεματολογίας και ύφους, χρειάζεται να διατηρούν μια στοχαστική και κριτική στάση. Αν σας ενδιαφέρει να υλοποιήσετε μια συνέντευξη, παρακαλούμε στείλτε email στον Αρχισυντάκτη πριν από την υποβολή για να επιβεβαιώσετε τη συνάφεια της προτεινόμενης συνέντευξης με τον σκοπό του περιοδικού.

Το μήνυμά σας πρέπει να παρέχει ένα περίγραμμα της προτεινόμενης συνέντευξης (συμπεριλαμβανομένου του θέματος και της μέθοδου της, π.χ. συνέντευξη μέσω Skype), την προτεινόμενη προθεσμία υποβολής καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό του συνεντευκτή και του ερωτώμενου (έως 100 λέξεις).

Βιβλιοκριτικές

Κριτικές βιβλίων (καθώς και άλλου δημοσιευμένου υλικού, όπως εκπαιδευτικά DVDs) είναι ευπρόσδεκτες. Στις κριτικές τους οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να καταπιάνονται με το εκάστοτε βιβλίο με έναν κριτικό αλλά εποικοδομητικό τρόπο τοποθετώντας το περιεχόμενό τους εντός ενός ευρύτερου θεωρητικού και ερευνητικού πλαισίου. To Approaches προσκαλεί κριτικές βιβλίων μουσικοθεραπείας καθώς και βιβλίων που εξερευνούν θέματα σχετικά με τον ευρύτερο χώρο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας. Οι συγγραφείς λαμβάνουν απευθείας από τον εκδοτικό οίκο ένα δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου που επιλέγουν να αξιολογήσουν. Εάν σας εμνδιαφέρει να αξιολογήσετε ένα βιβλίο ή κάποιο άλλο δημοσιευμένο υλικό, παρακαλούμε στείλτε email στον Αρχισυντάκτη. Το μήνυμά σας πρέπει να περιγράφει τον τίτλο του βιβλίου που επιθυμείτε να αξιολογήσετε, την προτεινόμενη προθεσμία υποβολής καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 100 λέξεις) το οποίο σκιαγραφεί τις περιοχές εξειδίκευσής σας και το πώς αυτές σχετίζονται με το περιεχόμενο του βιβλίου.

Ανταποκρίσεις από συνέδρια

To Approaches καλωσορίζει κείμενα τα οποία έχουν τη μορφή αναφορών ή ανταποκρίσεων από πρόσφατα συνέδρια ανά τον κόσμο. Οι ανταποκρίσεις αυτές μπορεί να επικεντρώνονται σε συνέδρια μουσικοθεραπείας ή συνέδρια από τον ευρύτερο χώρο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας. Εκτός από την παροχή μιας περίληψης του συνεδρίου και των θεματικών του ενοτήτων, οι συγγραφείς καλούνται να μοιραστούν τόσο τους δικούς τους αναστοχασμούς και τις εμπειρίες τους από το συνέδριο όσο και τις απόψεις τους σχετικά με τη συμβολή του συνεδρίου στο επιστημονικό πεδίο. Οι συγγραφείς καλούνται επίσης να συμπεριλάβουν οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες και βίντεο) καθώς και χρήσιμους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (π.χ. συνδέσμους με τα πρακτικά του συνεδρίου, αρχεία με ηλεκτρονικό φωτογραφικό υλικό). Αν σας ενδιαφέρει η συγγραφή μιας ανταπόκρισης από συνέδριο, παρακαλούμε στείλτε email στον Αρχισυντάκτη πριν από την υποβολή του κειμένου σας ώστε να επιβεβαιώσετε τη συνάφεια του συνεδρίου με το σκοπό του περιοδικού.

Αφιερώματα

To Approaches προσκαλεί αφιερώματα σε προσωπικότητες των οποίων το έργο συνέβαλε σημαντικά στη μουσικοθεραπεία ή σε κάποιο σχετικό πεδίο κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Εκτός από τη σκιαγράφηση πτυχών της ζωής ενός ατόμου, τα κείμενα αυτά πρέπει να επικεντρώνονται στις βασικές συνεισφορές αυτού του προσώπου στο επιστημονικό πεδίο και να περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με σχετική βιβλιογραφία. Φωτογραφίες και σύνδεσμοι με άλλο ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό είναι ευπρόσδεκτα. Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ένα αφιέρωμα, παρακαλούμε στείλτε email στον Αρχισυντάκτη πριν από την υποβολή για να επιβεβαιώσει τη συνάφεια της πρότασής σας με το σκοπό του περιοδικού.

Μεταφράσεις

To Approaches δημοσιεύει μόνο πρωτότυπα κείμενα. Αυτό ο τύπος υποβολής ωστόσο αποτελεί εξαίρεση και η δημοσίευση μιας μεταφρασμένης έκδοσης ενός υπάρχοντος κείμενου επιτρέπεται, εφόσον έχουν δοθεί όλες οι σχετικές άδειες τόσο από τους αρχικούς συγγραφείς όσο και από τον αρχικό εκδότη.

To Approaches προσκαλεί ελληνικές ή αγγλικές μεταφράσεις κειμένων που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε μια διαφορετική γλώσσα. Αυτός ο τύπος υποβολής εστιάζει σε πρωτότυπα κείμενα τα οποία θεωρούνται σημαντικά όσον αφορά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα ή τη συμβολή τους σε μια θεωρητική περιοχή είτε στη μουσικοθεραπεία ή σε κάποιο σχετικό πεδίο. Πιθανοί συγγραφείς / μεταφραστές ενθαρρύνονται να στείλουν email στον Αρχισυντάκτη πριν από την υποβολή παρέχοντας την πλήρη αναφορά του προτεινόμενου αρχικού κειμένου.

Σημειώματα της σύνταξης

Τα σημειώματα της σύνταξης γράφονται κατά κανόνα από τον Αρχισυντάκτη. Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε ως Προσκεκλημένος Συντάκτης, παρακαλούμε διαβάστε πώς μπορείτε να προτείνετε ένα ειδικό θέμα.

Όριο λέξεων

Το ελάχιστο όριο λέξεων ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της υποβολής όπως υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα. Παρόλο που το Approaches δεν θέτει ανώτατο όριο λέξεων, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να είναι περιεκτικoί στην ανάτπυξη των επιχειρημάτων τους.

Χρήση γλώσσας

Το Approaches είναι μια δίγλωσση περιοδική έκδοση και αποδέχεται κείμενα τα οποία είναι γραμμένα στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Στη δεύτερη περίπτωση, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε τον βρετανικό συλλαβισμό με συνέπεια σε ολόκληρο το κείμενο. Κείμενα τα οποία είναι γραμμένα και στις δύο γλώσσες είναι επίσης ευπρόσδεκτα.

Οπτικοακουστικό υλικό και γραφήματα

Όλοι οι τύποι υποβολών μπορούν να περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό υλικό (όπως φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις) καθώς και γραφικές παραστάσεις. Τέτοια αντικείμενα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως ξεχωριστά συνημμένα αρχεία και να συνοδεύονται από σχετικές σύντομες λεζάντες στο κυρίως κείμενο αναφέροντας με σαφήνεια πού χρειάζεται να τοποθετηθούν.

Οι φωτογραφίες πρέπει να σταλούν σε υψηλή ανάλυση, ενώ οι γραφικές παραστάσεις πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. Microsoft Office Excel). Με τη δημοσίευση τόσο οι φωτογραφίες όσο και τα γραφήματα ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο γίνεται διαθέσιμο σε μορφή PDF.

Μόλις ένα κείμενο δημοσιευθεί, το βίντεο υλικό και οι ηχογραφήσεις γίνονται διαθέσιμες στο επίσημο κανάλι του Approaches στο YouTube. Οι σχετικοί σύνδεσμοι του YouTube τοποθετούνται εντός του κειμένου καθώς και στην ιστοσελίδα του Approaches.

Οι  συγγραφείς είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για τη διασφάλιση όλων των εγκρίσεων και άδειων πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τη δημοσίευση του οπτικοακουστικού υλικού πριν από την υποβολή των κειμένων τους στο περιοδικό.

Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας

Οι συγγραφείς οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι τα κείμενά τους τηρούν τα πρότυπα ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από το είδος της υποβολής τους.

Συγγραφείς ερευνητικών άρθρων, για παράδειγμα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση και η αναφορά της έρευνάς τους πληροί τα πρότυπα ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά ορίζονται από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας ερευνών (ή το αντίστοιχο όργανο) η οποία ενέκρινε το πρόγραμμά τους. Ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα θα πρέπει να ορίζεται το όνομα της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας ερευνών (ή του αντίστοιχου οργάνου) καθώς και ο κωδικός αριθμός έγκρισης σχετικά με την ηθική δεοντολογία του ερευνητικού προγράμματος.

Η ανωνυμία, η εμπιστευτικότητα, το απόρρητο των ατόμων (όπως οι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι πελάτες μιας μουσικοθεραπευτικής υπηρεσίας, κλπ.) καθώς και η συλλογή όλων των απαιτούμενων επίσημων αδειών (όπως είναι τα έντυπα συγκατάθεσης) είναι κοινά ζήτηματα, όχι μόνο για τα ερευνητικά ή αξιολογητικά άρθρα, αλλά και για τα άρθρα τα οποία μπορεί να βασίζονται στην πρακτική, και μπορεί να αναφέρονται σε συλλεγμένα δεδομένα, οπτικοακουστικό υλικό και ούτω καθεξής.

Επίσης, άδεια για την παράθεση ή αναπαραγωγή υλικού το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να ληφθεί από τους συγγραφείς πριν από την υποβολή του κειμένου.

Περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα ηθικής δεοντολογίας είναι διαθέσιμες στο κείμενο Ethics and Informed Consent Requirements for Publication of Music Therapy Research το οποίο συντάχθηκε από την Επιτροπή Έρευνας και Ηθικής της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας.

 

Μορφή βιβλιογραφικών παραπομπών

Στο τέλος κάθε κειμένου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μιας πλήρης βιβλιογραφία (η οποία να αντιστοιχεί σε όλες τις παραπομπές εντός του κειμένου). Οι παραπομπές εντός του κειμένου θα πρέπει να αναφέρουν τα ονόματα των συγγραφέων και την ημερομηνία έκδοσης. Σε περιπτώσεις αποσπασμάτων, οι παραπομπές εντός του κειμένου πρέπει να περιλαμβάνουν και τον ακριβή αριθμό σελίδων. Ο κατάλογος με την πλήρη βιβλιογραφία πρέπει να είναι οργανωμένος σε αλφαβητική σειρά και να ακολουθεί το ακόλουθο βιβλιογραφικό ύφος:

Βιβλίο

Lee, C. (2003). The Architecture of Aesthetic Music Therapy. Gilsum, NH: Barcelona Publishers.

Επιμέλεια

MacDonald, R., Kreutz, G., & Mitchell, L. (Επιμ.). (2012). Music, Health, and Wellbeing. Oxford: Oxford University Press.

Κεφάλαιο βιβλίου

Erickson, F. (2009). Musicality in Talk and Listening: A Key Element in Classroom Discourse as an Environment for Learning. In S. Malloch & C. Trevarthen (Επιμ.), Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship (pp. 449-463). Oxford: Oxford University Press.

Άρθρο

Edwards, J. (2011). A music and health perspective on music’s perceived “goodness”. Nordic Journal of Music Therapy, 20(1), 90-101.

Άρθρο (ηλεκτρονικό)

Wheeler, B. (2014). The importance of research in educating about music therapy. Voices: A World Forum for Music Therapy, 14(2). Ανακτήθηκε από το: https://voices.no/index.php/voices/article/view/746/644

Διατριβή

Barrington, A. (2005). Music therapy: A study in professionalisation. PhD Thesis, Department of Music, University of Durham. Ανακτήθηκε από το: http://etheses.dur.ac.uk/2791/