Music and gerotranscendence: A culturally responsive approach to ageing — Faith Halverson-Ramos

Ειδικό Τεύχος 11 (1) 2019 “Διερευνώντας το πνευματικό στη μουσική: Διεπιστημονικοί διάλογοι στη μουσική, την ευεξία και την εκπαίδευση” – Άρθρο (πρωτοδημοσιεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2019)

Full text [PDF]

Music and gerotranscendence: A culturally responsive approach to ageing

Faith Halverson-Ramos

SoundWell Music Therapy, USA

ABSTRACT

Gerotranscendence is a theory of ageing which suggests that transpersonal growth and development is intrinsic to human development and plays a vital developmental role in the elder years. Mature gerotranscendence is experienced through a shift from identifying with an individual ego self to identifying with a transpersonal Self. This development can be enhanced or hindered by sociocultural and personal experiences, including one’s own worldview.

Today’s older adults in America are diverse, and each faces a unique ageing experience to which music therapists must be sensitive. In addition to potentially living more years with chronic illness and possible financial concerns, those from cultures with a history of sociocultural discrimination face additional challenges in ageing. This leaves the possibility that many may experience increased existential questioning and personal insecurity than previous generations.

Music is commonly used in working with older adults within elder care settings. Music has also traditionally been used to facilitate spiritual healing and transcendence. Because music can cross cultural lines, while also being an effective tool for meaning-making, I suggest that music can be a powerful and culturally-aware way of helping older adults experience mature gerotranscendence. This article is an opinion piece based on my experience as a music therapist with a transpersonal orientation. In this context, I highlight the unique psychosocial challenges faced by older Americans today and suggest the theory of gerotranscendence as a way of understanding their therapeutic needs. I then discuss ways of, and considerations for, using music to support the development of mature gerotranscendence.

KEYWORDS

gerotranscendence, music, culturally-responsive eldercare, spirituality, ageing

AUTHOR BIOGRAPHY

Faith Halverson-Ramos is a Licensed Professional Counselor and board-certified music therapist who owns and operates the community mental health-oriented private practice, SoundWell Music Therapy, in Colorado, USA. With an MA in Transpersonal Counseling Psychology from Naropa University, Faith works with people of all ages from a place of mindfulness, playfulness, and radical acceptance. [faith@faithhalversonramos.com]


Ελληνική περίληψη | Greek abstract

Μουσική και υπέρβαση του γήρατος: Μια πολιτισμικά ευαισθητοποιημένη προσέγγιση της γήρανσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υπέρβαση του γήρατος [gerotranscendence] είναι μια θεωρία για τη γήρανση [ageing], η οποία υποδηλώνει ότι η υπερπροσωπική ωρίμανση και ανάπτυξη είναι εγγενής στην ανθρώπινη ανάπτυξη και διαδραματίζει έναν ζωτικό αναπτυξιακό ρόλο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η ώριμη υπέρβαση του γήρατος [mature gerotranscendence] βιώνεται μέσω μιας μετατόπισης από την ταύτιση με ένα ατομικό εγώ προς την ταύτιση με έναν υπερπροσωπικό Εαυτό. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να ενισχυθεί ή να παρεμποδιστεί από τις κοινωνικοπολιτισμικές και προσωπικές εμπειρίες, καθώς και από την προσωπική κοσμοθεωρία του καθενός.

Οι σημερινοί ηλικιωμένοι στην Αμερική είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους και καθένας τους βιώνει το γήρας με έναν μοναδικό τρόπο, απέναντι στον οποίο οι μουσικοθεραπευτές οφείλουν να έχουν ευαισθησία. Μαζί με το ενδεχόμενο να ζήσει κανείς περισσότερα χρόνια πάσχοντας από κάποια χρόνια ασθένεια και έχοντας πιθανές οικονομικές έγνοιες, όσοι προέρχονται από πολιτισμούς με ιστορικό κοινωνικοπολιτισμικών διακρίσεων έχουν να αντιμετωπίσουν επιπλέον προκλήσεις σε σχέση με τη γήρανση. Έτσι, πολλοί από τους ηλικιωμένους σήμερα έχουν αυξημένες πιθανότητες να βιώσουν την υπαρξιακή αμφισβήτηση και την προσωπική ανασφάλεια εντονότερα από τις προηγούμενες γενιές.

Η μουσική χρησιμοποιείται συχνά στη δουλειά που γίνεται με τους ηλικιωμένους σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων. Η μουσική έχει επίσης χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για να διευκολύνει την πνευματική θεραπεία [spiritual healing] και την υπέρβαση. Καθώς η μουσική μπορεί να διαπεράσει τις πολιτιστικές γραμμές όντας ταυτόχρονα και ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κατασκευή νοήματος, προτείνω ότι η μουσική μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό και πολιτισμικά ενημερωμένο τρόπο να βοηθηθούν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ώστε να ζήσουν μια ώριμη υπέρβαση του γήρατος.

Αυτό το άρθρο εκφράζει μια γνώμη που βασίζεται στην εμπειρία μου ως μουσικοθεραπεύτριας με υπερπροσωπικό προσανατολισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζω τις μοναδικές ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηλικιωμένοι Αμερικανοί, και προτείνω τη θεωρία της υπέρβασης του γήρατος ως έναν τρόπο κατανόησης των θεραπευτικών τους αναγκών. Στη συνέχεια συζητώ τρόπους και σκέψεις για το πώς η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά απέναντι στην ανάπτυξη της ώριμης υπέρβασης του γήρατος.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

gerotranscendence, μουσική, πολιτισμικά ευαισθητοποιημένη φροντίδα ηλικιωμένων [culturally-responsive eldercare], πνευματικότητα, γήρανση [ageing]