Οδηγίες υποβολής

Το Approaches είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο προσκαλεί ποικίλες προοπτικές αναφορικά με τη μουσικοθεραπεία ως πρακτική, επάγγελμα και επιστήμη. Παρόλο που η μουσικοθεραπεία αποτελεί το βασικό τομέα εστίασης του περιοδικού, υποβολές κειμένων που πηγάζουν από σχετικά πεδία από τον ευρύτερο χώρο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας (όπως η ειδική μουσική παιδαγωγική, η κοινοτική μουσική, και η ιατρική εθνομουσικολογία) είναι ευπρόσδεκτες. Προσκαλούμε υποβολές από επαγγελματίες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς καθώς και φοιτητές.

Ένα εύρος από διαφορετικούς τύπους υποβολών είναι ευπρόσδεκτο, συμπεριλαμβανομένων: άρθρων, βιβλιοκριτικών, αναταποκρίσεων από συνέδρια, σημειωμάτων της σύνταξης, συνεντεύξεων, μεταφράσεων και αφιερωμάτων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές υποβολής και τις αξιολογητικές διαδικασίες για κάθε τύπο δίνονται παρακάτω.

To Approaches δέχεται υποβολές καθόλη τη διάρκεια του έτους, και μόλις ένα κείμενο γίνει αποδεκτό για δημοσίευση διατίθεται αμέσως στην ενότητα Πρώτη Ματιά του περιοδικού. Όσο αναμένεται η ένταξή τους σε συγκεκριμένο περιοδικό τεύχος, τα κείμενα είναι πλήρως προσβάσιμα και παραπέμψιμα όταν δημοσιεύονται στην Πρώτη Ματιά.

Τύποι υποβολής

Ο πίνακας σκιαγραφεί τις διαφορετικές προδιαγραφές υποβολής και διαδικασίες αξιολόγησης για τον εκάστοτε τύπο υποβολής. Περαιτέρω πληροφορίες για τον κάθε τύπο δίνονται παρακάτω.

Άρθρα

Αυτός ο τύπος υποβολής συμπεριλαμβάνει ένα εύρος από διαφορετικούς τύπους άρθρων ως εξής:

  • Ερευνητικά άρθρα: άρθρα τα οποία αναφέρονται σε γνήσια ερευνητικά προγράμματα είναι ευπρόσδεκτα ανεξαρτήτως μεθολογικού προσανατολισμού ή μεγέθους δείγματος. Ποιοτικές, ποσοτικές καθώς και έρευνες που χρησιμοποιούν μικτές μεθόδους είναι ευπρόσδεκτες. Πέρα από εμπειρικού τύπου έρευνες, αυτός ο τύπος κειμένων περιλαμβάνει θεωρητικές και ιστορικές έρευνες. Η ποιότητα και η ακρίβεια κάθε ερευνητικού άρθρου αξιολογείται βάσει του δικού του επιστημολογικού και μεθοδολογικού του πλαισίου.
  • Αξιολογητικά άρθρα: άρθρα τα οποία περιγράφουν κάθε είδος αξιολογητικού προγράμματος (όπως ελέγχου, αξιολόγησης υπηρεσίας ή κλινικής εκτίμησης) προσκαλούνται. Αυτός ο τύπος μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ανάπτυξη ενός αξιολογητικού εργαλείου.
  • Θεωρητικά άρθρα: άρθρα τα οποία χρησιμοποιούν την υπάρχουσα βιβλιογραφία με σκοπό την εξερεύνηση ενός συγκεκριμένου θέματος ή περιοχής της μουσικοθεραπείας (ή κάποιου σχετικού πεδίου) είναι ευπρόσδεκτα. Βασιζόμενα σε εις βάθος βιβλιογραφική ανασκόπηση, τέτοια άρθρα χρειάζεται να υιοθετούν μια αναστοχαστική και κριτική στάση παρουσιάζοντας διαφορετικές πλευρές και προοπτικές σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα. Πέρα από την εξέλιξη της θεωρίας, τα θεωρητικά άρθρα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε πρακτικό και ερευνητικό επίπεδο.
  • Άρθρα βασισμένα στην πρακτική: αυτά τα άρθρα εστιάζουν στην πράξη και μπορούν να πάρουν τη μορφή μελετών περίπτωσης. Οι συγγραφείς καλούνται να αντλούν υλικό από την καθημερινή πρακτική είτε στη μουσικοθεραπεία είτε σε κάποιο σχετικό πεδίο πρακτικής. Τέτοιο υλικό μπορεί να παρουσιάζεται με σχετικά οπτικο-ακουστικά παραδείγματα. Παρόλο που η έμφαση δίνεται στην πρακτική, οι συγγραφείς καλούνται ανάλογα με την περίπτωση να συσχετίσουν τα επιχειρήματά τους με υπάρχουσες θεωρίες και ερευνητικά αποτελέσματα.

Αναφορές

Αυτός ο τύπος υποβολών περιλαμβάνει αναφορές σχετικά με μια γκάμα προγραμμάτων (projects), όπως: αναφορές πιλοτικών προγραμμάτων, αναφορές σχετικά με τη διαδικασία εγκαθίδρυσης μιας νέας υπηρεσίας, αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοπορειακού τεχνολογικού υλικού (equipment), αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας συνεργασίας. Τέτοιες αναφορές χρειάζεται να τοποθετούν το εκάστοτε πρόγραμμα εντός ενός ευρύτερου επαγγελματικού και επιστημονικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψιν σχετικές βιβλιογραφικές και ερευνητικές πηγές.

Συνεντεύξεις

To Approaches προσκαλεί συνεντεύξεις με άτομα από το χώρο της μουσικοθεραπείας και του ευρύτερου χώρου της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας. Παρόλο που οι συνεντεύξεις μπορεί να ποικίλουν από πλευράς εστίασης, θεματολογίας και ύφους, χρειάζεται να διατηρούν μια στοχαστική και κριτική στάση. Αν σας ενδιαφέρει να υλοποιήσετε μια συνέντευξη, παρακαλούμε στείλτε email στον Αρχισυντάκτη πριν από την υποβολή για να επιβεβαιώσετε τη συνάφεια της προτεινόμενης συνέντευξης με τον σκοπό του περιοδικού.

Το μήνυμά σας πρέπει να παρέχει ένα περίγραμμα της προτεινόμενης συνέντευξης (συμπεριλαμβανομένου του θέματος και της μέθοδου της, π.χ. συνέντευξη μέσω Skype), την προτεινόμενη προθεσμία υποβολής καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό του συνεντευκτή και του ερωτώμενου (έως 100 λέξεις).

Βιβλιοκριτικές

Το περιοδικό Approaches εκτιμά ιδιαίτερα τις βιβλιοκριτικές. Θεωρούμε ότι οι κριτικές βιβλίων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της κριτικής εμπλοκής με την νέα αναδυόμενη γνώση εντός και γύρω από τον επιστημονικό χώρο πεδίο της μουσικοθεραπείας. Πέραν της ενημέρωσης των επαγγελματιών και του κοινού για τις νέες κυκλοφορίες, οι βιβλιοκριτικές ενθαρρύνουν τον επιστημονικό και επαγγελματικό διάλογο και τη δημόσια συζήτηση.

Δεδομένης της διεπιστημονικής ταυτότητας του περιοδικού, προσκαλούμε κριτικές βιβλίων μουσικοθεραπείας καθώς και άλλων σχετικών δημοσιεύσεων από το πεδίο της μουσικής και της υγείας, οι οποίες μελετούν τις κοινωνικές, ψυχολογικές, πνευματικές και άλλες πτυχές του ρόλου της μουσικής στην ανθρώπινη ζωή, την υγεία και την ευεξία. Με στόχο την προώθηση του διεπιστημονικού διαλόγου, προσκαλούμε επίσης επαγγελματίες από άλλα πεδία, όπως μουσική στην κοινότητα, ψυχολογία της μουσικής και εθνομουσικολογία, να αξιολογήσουν βιβλία μουσικοθεραπείας, καθώς και το αντίστροφο.

Μια βιβλιοκριτική χρειάζεται να ενημερώνει τον αναγνώστη για το περιεχόμενο του βιβλίου και την εκτιμώμενη ποιότητά του. Είναι σημαντικό να προσφέρει μία ευρύτερη ματιά και να μην αποτελεί απλά περίληψη της θεματολογίας του βιβλίου. Οι κριτές αναμένεται να διατηρούν μια αναστοχαστική οπτική τοποθετώντας το βιβλίο, τον συγγραφέα και τη θεματολογία του εντός του ευρύτερου πεδίου γνώσης και μεθοδολογικού πλαισίου που πραγματεύεται το βιβλίο. Μας ενδιαφέρει επίσης να ακούσουμε τη φωνή του κριτή και τις μετατοπίσεις της τοποθέτησής του από μία γενική επαγγελματική προσέγγιση προς μια περισσότερο προσωπική ανταπόκριση.

Η άσκηση κριτικής είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να είναι άρτια τεκμηριωμένη και εποικοδομητική. Είναι καλό να συνεκτιμά όχι μόνο το πλαίσιο και την πρόθεση του ίδιου του βιβλίου, αλλά και το υπόβαθρο του συγγραφέα του βιβλίου καθώς και το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο. Τα επιχειρήματα χρειάζεται να τεκμηριώνονται με ενδεικτικά παραδείγματα από το βιβλίο, παραθέτοντας τον αριθμό σελίδας για κάθε άμεσο απόσπασμα που χρησιμοποιείται.

Ο προτεινόμενος αριθμός λέξεων για μια βιβλιοκριτική είναι 800-1000, αλλά αυτός είναι διαπραγματεύσιμος με την Συντάκτρια Βιβλιοκριτικών. Εκτενέστερα κείμενα μπορούν να ακολουθήσουν δημιουργικές και εναλλακτικές μεθόδους παρουσίασης της βιβλιοκριτικής. Για παράδειγμα:

  • Η συγγραφή της βιβλιοκριτικής μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερα άτομα σε μορφή συζήτησης.
  • Η πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων ή μεθόδων που προτείνονται στο κείμενο, και η περιγραφή της προσωπική εμπειρίας του κριτή.
  • Η παρουσίαση μιας καλλιτεχνικής ανταπόκρισης προς το κείμενο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μορφή ενός κειμένου δημιουργικής γραφής, ενός εικαστικού έργου, μιας μουσικής σύνθεσης ή αυτοσχεδιασμού ή άλλης μεθόδου βασισμένης στις τέχνες, που να συνοδεύεται από έναν σχολιασμό ως προς τη σχετική διαδικασία.

Στο πνεύμα της προώθησης του επαγγελματικού διαλόγου και συζήτησης, προσκαλούμε επίσης ανταποκρίσεις στις βιβλιοκριτικές που δημοσιεύονται στο περιοδικό. Αυτές οι ανταποκρίσεις μπορεί να προέρχονται από τον ίδιο τον συγγραφέα ή επιμελητή του βιβλίου καθώς και από άλλους επαγγελματίες, σε μορφή Επιστολής προς τον Συντάκτη.

Αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο βιβλίο που αξίζει να αξιολογηθεί από το περιοδικό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι κριτικές συναφών έργων, όπως ταινίες και podcasts, μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη από το περιοδικό. Αν επιθυμείτε να κάνετε κάποια πρόταση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αρχισυντάκτη στο approaches.editor @ gmail.com. Το μήνυμά σας χρειάζεται να αναφέρει τον τίτλο του βιβλίου ή του συναφούς έργου που θα θέλατε να αξιολογήσετε καθώς και την προτεινόμενη ημερομηνία υποβολής της κριτικής σας. Χρειάζεται να συμπεριλάβετε ακόμη ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 100 λέξεις) που να σκιαγραφεί τους τομείς εξειδίκευσής σας και πώς αυτοί σχετίζονται με το περιεχόμενο του βιβλίου ή του συναφούς έργου.  

Αν έχετε προσκαλεστεί να γράψετε μια βιβλιοκριτική και για κάποιο λόγο θεωρείτε πως δεν αξίζει να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη κριτική, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Συντάκτρια Βιβλιοκριτικών αιτιολογώντας την άποψή σας. Επίσης, αν συνεργάζεστε με τον συγγραφέα του βιβλίου που πρόκειται να αξιολογήσετε ή για κάποιον λόγο θεωρείται πως δεν είστε ο κατάλληλος κριτής για αυτό το βιβλίο, ενημερώστε μας.

Οι συγγραφείς βιβλιοκριτικών είθισται να λαμβάνουν από τον εκδοτικό οίκο ένα δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου που έχουν προσκαλεστεί να αξιολογήσουν.

Ανταποκρίσεις από συνέδρια

Το Approaches δέχεται κείμενα που αναφέρονται σε πρόσφατα συνέδρια που έχουν διεξαχθεί ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με τη δέσμευση του περιοδικού για διεπιστημονικότητα, τέτοιες αναφορές μπορούν να εστιάζουν σε συνέδρια μουσικοθεραπείας καθώς και σε δρώμενα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας. Αποδεχόμαστε επίσης αναφορές που εστιάζουν τόσο σε διεθνή συνέδρια όσο και σε μικρής κλίμακας, τοπικά δρώμενα.

Είναι ζωτικής σημασίας η αναφορά να μην είναι απλώς μια περίληψη του συνεδρίου και των στόχων του. Η αναφορά θα πρέπει να προσφέρει μία κριτική αξιολόγηση του συνεδρίου και της θεματολογίας του σε συνάρτηση με τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο. Οι συγγραφείς καλούνται να μοιραστούν τους αναστοχασμούς και τις εμπειρίες τους από το συνέδριο, καθώς και τις απόψεις τους ως προς τη συμβολή του συνεδρίου στον χώρο. Οι συγγραφείς αναμένεται να διατηρήσουν μια αναστοχαστική στάση. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον είναι τεκμηριωμένη και εποικοδομητική. Σχόλια σχετικά με την προσβασιμότητα των παρουσιάσεων, τις καινοτόμες πτυχές του συνεδρίου αλλά και προτάσεις για αντίστοιχα μελλοντικά δρώμενα είναι ευπρόσδεκτες. Το προτεινόμενο όριο λέξεων για τις αναφορές συνεδρίων είναι 1000 λέξεις.

Οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να συμπεριλαμβάνουν οπτικο-ακουστικό υλικό (όπως φωτογραφίες και βίντεο), καθώς και σχετικές διαδικτυακές διευθύνσεις (όπως τους συνδέσμους για τα πρακτικά, για αναρτημένες παρουσιάσεις καθώς και φωτογραφίες από το συνέδριο). Προσκαλούμε επίσης δημιουργικές αποκρίσεις για συνέδρια. Αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή δημιουργικής γραφής, εικαστικής τέχνης ή/και αυτοσχέδιας ή άλλης μουσικής σύνθεσης.

Εάν ενδιαφέρεστε να συντάξετε μία αναφορά συνεδρίου ή να καταθέσετε μία δημιουργική απόκριση για ένα δρώμενο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε πριν την υποβολή του κειμένου σας με την συντάκτρια βιβλιοκριτικών και ανταποκρίσεων από συνέδρια, ώστε να επιβεβαιωθεί η συνάφεια του συνεδρίου με το αντικείμενο του περιοδικού.

Αφιερώματα

To Approaches προσκαλεί αφιερώματα σε προσωπικότητες των οποίων το έργο συνέβαλε σημαντικά στη μουσικοθεραπεία ή σε κάποιο σχετικό πεδίο κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Εκτός από τη σκιαγράφηση πτυχών της ζωής ενός ατόμου, τα κείμενα αυτά πρέπει να επικεντρώνονται στις βασικές συνεισφορές αυτού του προσώπου στο επιστημονικό πεδίο και να περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με σχετική βιβλιογραφία. Φωτογραφίες και σύνδεσμοι με άλλο ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό είναι ευπρόσδεκτα. Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ένα αφιέρωμα, παρακαλούμε στείλτε email στον Αρχισυντάκτη πριν από την υποβολή για να επιβεβαιώσει τη συνάφεια της πρότασής σας με το σκοπό του περιοδικού.

Επιστολές προς τον συντάκτη

Αυτός ο τύπος υποβολής έχει ως στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο και την εποικοδομητική κριτική κειμένων που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα στο Approaches, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, αναφορών, συνεντεύξεων, αναφορών από συνέδρια και βιβλιοκριτικών. Οι επιστολές προς τον συντάκτη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1000 λέξεις και μπορεί να περιλαμβάνουν έως και πέντε βιβλιογραφικές αναφορές. Οι επιστολές δεν πρέπει να αναπαράγουν περιεχόμενο που έχει ήδη δημοσιευτεί ή που έχει υποβληθεί προς δημοσίευση στο Approaches ή αλλού. Οι συγγραφείς της αρχικής δημοσίευσης έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στην επιστολή. Οι επιστολές και οι σχετικές απαντήσεις αξιολογούνται από τους συντάκτες και δεν αποστέλλονται για εξωτερική αναθεώρηση. Οι επιστολές μπορούν να έχουν προσωπικό τόνο, αλλά πρέπει να πλαισιώνονται με σαφήνεια και να βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις και ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο.

Μεταφράσεις

To Approaches δημοσιεύει μόνο πρωτότυπα κείμενα. Αυτό ο τύπος υποβολής ωστόσο αποτελεί εξαίρεση και η δημοσίευση μιας μεταφρασμένης έκδοσης ενός υπάρχοντος κείμενου επιτρέπεται, εφόσον έχουν δοθεί όλες οι σχετικές άδειες τόσο από τους αρχικούς συγγραφείς όσο και από τον αρχικό εκδότη.

To Approaches προσκαλεί ελληνικές ή αγγλικές μεταφράσεις κειμένων που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε μια διαφορετική γλώσσα. Αυτός ο τύπος υποβολής εστιάζει σε πρωτότυπα κείμενα τα οποία θεωρούνται σημαντικά όσον αφορά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα ή τη συμβολή τους σε μια θεωρητική περιοχή είτε στη μουσικοθεραπεία ή σε κάποιο σχετικό πεδίο. Πιθανοί συγγραφείς / μεταφραστές ενθαρρύνονται να στείλουν email στον Αρχισυντάκτη πριν από την υποβολή παρέχοντας την πλήρη αναφορά του προτεινόμενου αρχικού κειμένου.

Σημειώματα της σύνταξης

Τα σημειώματα της σύνταξης γράφονται κατά κανόνα από τον Αρχισυντάκτη. Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε ως Προσκεκλημένος Συντάκτης, παρακαλούμε διαβάστε πώς μπορείτε να προτείνετε ένα ειδικό θέμα.

Όριο λέξεων

Το ελάχιστο όριο λέξεων ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της υποβολής όπως υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα. Παρόλο που το Approaches δεν θέτει ανώτατο όριο λέξεων, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να είναι περιεκτικoί στην ανάτπυξη των επιχειρημάτων τους.

Χρήση γλώσσας

Το Approaches είναι μια δίγλωσση περιοδική έκδοση και αποδέχεται κείμενα τα οποία είναι γραμμένα στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Στη δεύτερη περίπτωση, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε τον βρετανικό συλλαβισμό με συνέπεια σε ολόκληρο το κείμενο. Κείμενα τα οποία είναι γραμμένα και στις δύο γλώσσες είναι επίσης ευπρόσδεκτα.

Οπτικοακουστικό υλικό και γραφήματα

Όλοι οι τύποι υποβολών μπορούν να περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό υλικό (όπως φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις) καθώς και γραφικές παραστάσεις. Τέτοια αντικείμενα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως ξεχωριστά συνημμένα αρχεία και να συνοδεύονται από σχετικές σύντομες λεζάντες στο κυρίως κείμενο αναφέροντας με σαφήνεια πού χρειάζεται να τοποθετηθούν.

Οι φωτογραφίες πρέπει να σταλούν σε υψηλή ανάλυση, ενώ οι γραφικές παραστάσεις πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. Microsoft Office Excel). Με τη δημοσίευση τόσο οι φωτογραφίες όσο και τα γραφήματα ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο γίνεται διαθέσιμο σε μορφή PDF.

Μόλις ένα κείμενο δημοσιευθεί, το βίντεο υλικό και οι ηχογραφήσεις γίνονται διαθέσιμες στο επίσημο κανάλι του Approaches στο YouTube. Οι σχετικοί σύνδεσμοι του YouTube τοποθετούνται εντός του κειμένου καθώς και στην ιστοσελίδα του Approaches.

Οι  συγγραφείς είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για τη διασφάλιση όλων των εγκρίσεων και άδειων πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με τη δημοσίευση του οπτικοακουστικού υλικού πριν από την υποβολή των κειμένων τους στο περιοδικό.

Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας

Οι συγγραφείς οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι τα κείμενά τους τηρούν τα πρότυπα ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά καθορίζονται από το είδος της υποβολής τους.

Συγγραφείς ερευνητικών άρθρων, για παράδειγμα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση και η αναφορά της έρευνάς τους πληροί τα πρότυπα ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά ορίζονται από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας ερευνών (ή το αντίστοιχο όργανο) η οποία ενέκρινε το πρόγραμμά τους. Ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα θα πρέπει να ορίζεται το όνομα της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας ερευνών (ή του αντίστοιχου οργάνου) καθώς και ο κωδικός αριθμός έγκρισης σχετικά με την ηθική δεοντολογία του ερευνητικού προγράμματος.

Η ανωνυμία, η εμπιστευτικότητα, το απόρρητο των ατόμων (όπως οι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι πελάτες μιας μουσικοθεραπευτικής υπηρεσίας, κλπ.) καθώς και η συλλογή όλων των απαιτούμενων επίσημων αδειών (όπως είναι τα έντυπα συγκατάθεσης) είναι κοινά ζήτηματα, όχι μόνο για τα ερευνητικά ή αξιολογητικά άρθρα, αλλά και για τα άρθρα τα οποία μπορεί να βασίζονται στην πρακτική, και μπορεί να αναφέρονται σε συλλεγμένα δεδομένα, οπτικοακουστικό υλικό και ούτω καθεξής.

Επίσης, άδεια για την παράθεση ή αναπαραγωγή υλικού το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να ληφθεί από τους συγγραφείς πριν από την υποβολή του κειμένου.

Περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα ηθικής δεοντολογίας είναι διαθέσιμες στο κείμενο Ethics and Informed Consent Requirements for Publication of Music Therapy Research το οποίο συντάχθηκε από την Επιτροπή Έρευνας και Ηθικής της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας.

Βιβλιογραφικό σύστημα

Στο τέλος κάθε κειμένου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μιας πλήρης βιβλιογραφία (που να αντιστοιχεί σε όλες τις παραπομπές εντός του κειμένου) οργανωμένη σε αλφαβητική σειρά.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλιογραφικό σύστημα που ακολουθείται στο Approaches.