Imaginaries of spirituality, violence and health impacts in metal music: A critical history and case study — Owen Coggins

Ειδικό Τεύχος 11 (1) 2019 “Διερευνώντας το πνευματικό στη μουσική: Διεπιστημονικοί διάλογοι στη μουσική, την ευεξία και την εκπαίδευση” – Άρθρο (πρωτοδημοσιεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2019)

Full text [PDF]

Imaginaries of spirituality, violence and health impacts in metal music: A critical history and case study

Owen Coggins

Nordoff Robbins, UK

ABSTRACT

In popular discourse, and in some research on music and health, a vague but universal healing potential is sometimes attributed to music in general. An important counterpoint appears in heavy metal music, which is often assumed to have deleterious effects on listeners and on society. This article reviews debates in politics, news media and research on health and metal music from the 1970s to the present, with particular focus on the UK and US contexts. Showing that research has been influenced by moral panics and legal controversies, the article demonstrates how ideas about transgressive religiosity have often influenced debates about health and harm surrounding metal music. A disciplinary and methodological polarisation is noted between, on one hand, psychological and behavioural lab experiments, and on the other, social sciences and humanities research with more ethnographic or contextual approaches. Noting that some lab-based methods seem highly contrived and even unethical, this article argues for an approach to research in this field which studies real listening practices. A case study of violence, religion and health is then outlined concerning the extreme subgenre of drone metal. In this music culture, listener discourses touch on mysticism, ritual and the sacred; on health, healing and catharsis; and on different modes of abstract and physical violence, in highly interrelated and sometimes surprising ways. The article concludes that noise and extreme music may offer particularly powerful —yet under-appreciated, at least to critics outside metal cultures— resources for positively influencing listeners’ health.

KEYWORDS

metal, drone metal, noise, violence, transgression, religion, music and health, moral panic, controversy, methodology

AUTHOR BIOGRAPHY

Owen Coggins is a researcher at Nordoff Robbins Music Therapy, where he is involved in research projects on music therapy in schools, on service evaluation, on how music is valued in different contexts, and on metal music and health. He has published peer-reviewed articles on metal and other (often noisy) popular musics, and a book, Mysticism, Ritual and Religion in Drone Metal (2018, Bloomsbury Academic), an extension of his ethnographic doctoral research in Music and Religious Studies. Owen is particularly interested in researching intersections of violence, noise, ambiguity, mysticism and religiosity in popular music cultures. He is Honorary Associate of the Religious Studies Department at the Open University. [owen.coggins@open.ac.uk]


Ελληνική περίληψη | Greek abstract

Εικονικές εκδοχές της πνευματικότητας, της βίας και των επιπτώσεων στην υγεία στη χέβι μέταλ μουσική: Mια κριτική ιστορία και μια μελέτη περίπτωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Tόσο στον κοινό, καθημερινό λόγο όσο και σε κάποιες έρευνες που αφορούν τη μουσική και την υγεία, αποδίδεται στη μουσική μια αόριστη αλλά καθολική θεραπευτική δυναμική. Σε αντίθεση με αυτήν την οπτική, η χέβι μέταλ μουσική θεωρείται συχνά ένα είδος με αρνητικές επιπτώσεις για τους ακροατές και την κοινωνία. Αυτό το άρθρο αναλύει τις απόψεις που εκφράζονται στις διάφορες πολιτικές, στα μέσα ενημέρωσης και στις έρευνες που σχετίζονται με την υγεία και τη χέβι μέταλ μουσική, από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, εστιάζοντας κυρίως στο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Παρουσιάζοντας τις επιρροές που έχει δεχτεί η έρευνα από τον ηθικό πανικό και τις νομικές αντιπαραθέσεις, το άρθρο παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι ιδέες για την παραβατική θρησκευτικότητα έχουν συχνά επηρεάσει τις συζητήσεις που περιστοιχίζουν τη χέβι μέταλ μουσική σχετικά με την επιρροή της στην υγεία και με τη βλαπτικότητά της. Σε επίπεδο επιστημονικής προσέγγισης και μεθοδολογίας, επικρατεί μια πόλωση ανάμεσα στα ψυχολογικά και συμπεριφορικά εργαστηριακά πειράματα, από τη μία μεριά, και στην έρευνα των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίες βασίζονται σε εθνογραφικές μελέτες ή σε προσεγγίσεις που έχουν ως άξονα το πλαίσιο, από την άλλη. Σημειώνοντας ότι κάποιες εργαστηριακού τύπου μέθοδοι φαίνεται να είναι στημένες ή ακόμη και αντιδεοντολογικές, το άρθρο αυτό υποστηρίζει μια ερευνητική προσέγγιση στον τομέα αυτό, η οποία μελετά πραγματικές πρακτικές ακρόασης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης βίας, θρησκείας και υγείας που αφορά την ακραία μουσική υποκατηγορία της ντρόουν μέταλ [drone metal]. Σε αυτή τη μουσική κουλτούρα, με ισχυρά αλληλένδετους και μερικές φορές απροσδόκητους τρόπους, ο λόγος των ακροατών ακουμπάει τον μυστικισμό, το τελετουργικό και το ιερό, την υγεία, τη θεραπεία και την κάθαρση, και τους διαφορετικούς τρόπους της ακαθόριστης και της σωματικής βίας. Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θόρυβος και η ακραία μουσική –αν και έννοιες υποτιμημένες, τουλάχιστον από τους κριτές που βρίσκονται έξω από τη χέβι μέταλ κουλτούρα–  μπορούν να προσφέρουν ιδιαίτερα ισχυρά μέσα για τη θετική επιρροή της υγείας των ακροατών.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

μέταλ [metal], ντρόουν μέταλ [drone metal], θόρυβος, βία, παραβατικότητα, θρησκεία, μουσική και υγεία, ηθικός πανικός, αντιπαράθεση, μεθοδολογία