‘The constant hum of the engine…’: A story about extraordinary interdisciplinary dialogues in spirituality and wellbeing — Sara MacKian

Ειδικό Τεύχος 11 (1) 2019 “Διερευνώντας το πνευματικό στη μουσική: Διεπιστημονικοί διάλογοι στη μουσική, την ευεξία και την εκπαίδευση” – Άρθρο (πρωτοδημοσιεύτηκε στις 24 Νοεμβρίου 2019)

Full text [PDF]

‘The constant hum of the engine…’: A story about extraordinary interdisciplinary dialogues in spirituality and wellbeing

Sara MacKian

The Open University, UK

ABSTRACT

Spirituality is problematic, contested and controversial, yet popular. Across health and social care services practitioners are now being encouraged to pay more attention to the diversity of spiritual beliefs and practices which patients and service users may bring with them to consultations. However, it remains a problematic concept due to its subjective, and occasionally contentious, nature. If spirituality is to serve as a useful construct, then, the challenge for us all is to become a little more comfortable with some of its more uncomfortable dimensions; to develop an openness to pushing its boundaries, exploring its potential and recognising its rightful place in our modern disenchanted and secular age. I use this paper to explore reflections on how and where we may encounter the spiritual in unexpected ways, as I believe that only by being open to these challenges, can we begin to understand the full diversity of ways in which spirituality might play a role in therapeutic encounters and more broadly in supporting wellbeing. In doing so, I hope to stimulate critical but creative engagement with a varied spiritual dialogue, encouraging practitioners to put the spirit –and their spirit– right back at its heart. This a research-based paper incorporating original data alongside personal reflections on the experience of researching in this field. The paper has been developed from my keynote address at the 4th Nordoff Robbins Plus Research Conference in London in 2017.

KEYWORDS

spirituality, wellbeing, spirit, Spiritualism, otherworlds, therapeutic landscapes, research, participant observation

AUTHOR BIOGRAPHY

Sara MacKian, Senior Lecturer in Health and Wellbeing, The Open University, UK.A geographer by training Sara’s research is wide ranging but the driving theme is a curiosity for how people and organisations interact around issues of health, wellbeing and meaning-making. Recently, she has been exploring the use of alternative spiritualities by individuals and organisations to enhance wellbeing and the role of spirituality more broadly in contemporary British society. Using social science and art combined, she explores the relationship between the real and the imaginary, the body and the spirit, this world and the otherworldly. She has a particular interest in qualitative methods and creative approaches to social science research and learning. [sara.mackian@open.ac.uk]


Ελληνική περίληψη | Greek abstract

«Το συνεχές βουητό της μηχανής…»: Μια ιστορία για ασυνήθιστους διεπιστημονικούς διαλόγους στην πνευματικότητα και την ευεξία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πνευματικότητα είναι μεν προβληματική, αμφισβητήσιμη και αμφιλεγόμενη, αλλά είναι και δημοφιλής. Σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας οι επαγγελματίες ενθαρρύνονται πλέον να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποικιλομορφία των πνευματικών πεποιθήσεων και των σχετικών πρακτικών που ενδέχεται να φέρουν οι ασθενείς και οι χρήστες υπηρεσιών. Ωστόσο, η πνευματικότητα παραμένει μια προβληματική έννοια λόγω της υποκειμενικής και ενίοτε αμφιλεγόμενης φύσης της. Αν η πνευματικότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως χρήσιμο κατασκεύασμα, τότε η πρόκληση για όλους μας είναι να νιώσουμε λίγο πιο άνετα με μερικές από τις πιο άβολες διαστάσεις της: να αναπτύξουμε μια ανοικτότητα ώστε να σπρώξουμε τα όριά της, να διερευνήσουμε τις δυνατότητές της και να αναγνωρίσουμε την ορθή της θέση στη σύγχρονη από-γοητευμένη [disenchanted] και κοσμική εποχή μας. Χρησιμοποιώ αυτό το άρθρο για να διερευνήσω σκέψεις για το πώς και το πού μπορεί να συναντήσουμε το πνευματικό με απροσδόκητους τρόπους, καθώς πιστεύω ότι μόνο αν είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις προκλήσεις μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε την πλήρη ποικιλία των τρόπων με τους οποίους η πνευματικότητα μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στις θεραπευτικές συναντήσεις και ευρύτερα στην υποστήριξη της ευεξίας. Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζω να ενθαρρύνω την κριτική αλλά και δημιουργική δέσμευση απέναντι σε έναν ποικιλόμορφο πνευματικό διάλογο ενθαρρύνοντας τους επαγγελματίες να επαναφέρουν το πνεύμα ─και το πνεύμα τους─ πίσω στην καρδιά του θέματος. Αυτό είναι ένα ερευνητικά βασισμένο άρθρο που περιλαμβάνει πρωτότυπα δεδομένα μαζί με προσωπικούς αναστοχασμούς αναφορικά με την εμπειρία διεκπεραίωσης έρευνας στο πεδίο. Το άρθρο αναπτύχθηκε βάσει της κεντρικής μου ομιλίας στο συνέδριο «4th Nordoff Robbins Plus Research Conference» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 2017.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

πνευματικότητα, ευεξία, πνεύμα, Πνευματισμός [Spiritualism], άλλοι κόσμοι [otherworlds], θεραπευτικά τοπία, έρευνα, συμμετοχική παρατήρηση